Dynamisch kustbeheer ‘Natuurlijk Veilig’

Deze week is een bijzonder en actueel themanummer van het tijdschrift DUIN verschenen over hoe Rijkswaterstaat de Nederlandse duinen op hoogte houdt en daarmee onze kust veilig. Dit gebeurt veelal door het neerleggen van zand op de ondiepe zeebodem voor de kust of op het strand. Tegelijk worden daarmee onze stranden en de duinen steeds zandiger en dynamischer. We constateren dat dit ‘dynamisch handhaven’ succesvol werkt.
Goed nieuws voor onze kustveiligheid en voor de dynamiek in onze duinen! Overstuiving van de duinen met kalkrijk zand is gunstig voor het tegengaan van de effecten van stikstofdepositie in de duinen. Ook blijken zandsuppleties de komende decennia de verwachte zeespiegelstijgingen goed te kunnen opvangen.

Natuurlijke kust

In deze special kijken we terug en vooruit met artikelen over veertig jaar lobby vanuit Duinbehoud voor een natuurlijke kust, de geschiedenis van strandpalen, een kijkje achter de schermen bij Rijkswaterstaat, de gevolgen van zandsuppleties op schelp- en andere zeebodemdieren, weetjes en cijfers over kustverdediging. We kijken naar wat er beter en efficiënter kan en werpen een blik op de verre toekomst van onze duinen.

Rijkswaterstaat & Duinbehoud

Dit nummer van DUIN is gemaakt door Stichting Duinbehoud in samenwerking met Rijkswaterstaat. De aanleiding voor de totstandkoming van dit themanummer is de afronding van vijf jaar onderzoek naar de mogelijke effecten van zandsuppleties op de kustnatuur.